Welsh Government Apprenticeships 2022/Llywodraeth Cymru Prentisiaid 2022

Apprentices 2022
As an apprentice you will earn while you train. You will develop your skills and be a valued member of the team from day one. It’s a great career choice whether you are leaving school or college, returning to work after starting a family or looking for a new career.

Working for the Welsh Government is unlike any other job in Wales. We have
a wide variety of jobs on offer.

How many places are there?
We have up to 50 places available across Wales with a 12 month reserve list.

What are the benefits?
Earn £21,300 a year while you train.
Get 31 days holidays, 10 public holidays and we offer flexible working arrangements to help you achieve a good work/life balance.
Study for a level 3 qualification in Finance, Digital Data & Technology or Business Administration’
Develop a range of skills.
Get the best possible work experience and one training day per month. Welsh Government apprenticeships last 18 months.

What next?
Apply at https://gov.wales/welshgovernment-apprentices

Download a Poster

Prentisiaid 2022
Fel prentis byddwch yn ennill cyflog wrth ichi dderbyn hyfforddiant. O’r diwrnod cyntaf byddwch yn datblygu eich sgiliau ac yn aelod gwerthfawr o’r tîm. Mae’n ddewis da o ran gyrfa boed yn gadael ysgol neu goleg, yn dychwelyd i’r gweithle ar ôl cael teulu neu’n edrych am gyfleoedd newydd.

Mae Llywodraeth Cymru yn gyflogwr sy’n cynnig cyfleoedd unigryw yng Nghymru. Mae gennym amrywiaeth eang o swyddi ar gael.

Faint o leoedd sydd ar gael?
Mae gennym hyd at 50 o leoedd ar gael ledled Cymru gyda rhestr wrth gefn am 12 mis.

Beth yw’r manteision?
Ennill 21,300 y flwyddyn wrth dderbyn hyfforddiant.
Cewch 31 diwrnod o wyliau, 10 gwyl banc ac rydym yn cynnig oriau hyblyg i’ch helpu i sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.
Astudiwch ar gyfer cymhwyster lefel 3 mewn Cyllid, Data a Thechnoleg Ddigidol
neu Weinyddiaeth Busnes.Datblygu amrywiaeth o sgiliau.
Sicrhewch y profiad gwaith gorau posibl ac un diwrnod hyfforddi bob mis.
Mae prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn rai 18 mis.

Beth nesaf?
Gwneud Cais yn https://llyw.cymru/prentisiaidllywodraeth-cymru

Llwytho Poster i Lawr