Notice of Election / Hysbysiad o Etholiad

Flintshire County Council
Thursday 5 May 2022

1. Election of County Councillors for the electoral wards indicated opposite.
2. Nomination papers may be obtained from the Returning Officer either from the office below or electronically via candidates@flintshire.gov.uk
3. Nomination Papers may be delivered in person to the Returning Officer at County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NR, between the hours of 10.00 am and 4.00 pm on any working day (Monday to Friday) from the date of publication of this notice or electronically as per the arrangements set out in the electronic delivery statement below.
4. Nomination papers must be delivered to the Returning Officer no later than 4.00 pm on Tuesday 5 April 2022.
5. If any election is contested, the poll will take place on Thursday 5 May 2022.
6. Applications to be added to the Register of Electors in order to vote at this election must reach the Electoral Registration Office below by 12 midnight on Thursday 14 April 2022. Applications can be made online at www.gov.uk/register-to-vote
7. Applications, amendments or cancellations for new and existing postal votes must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Tuesday 19 April 2022. .
8. Applications to appoint a proxy must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Tuesday 26 April 2022.
9. Applications to vote by emergency proxy at this election on the grounds of physical incapacity, for work/service reasons or the need to comply with guidance relating to coronavirus must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Thursday 5 May 2022. The reason must have occurred after 5.00 pm on Tuesday 26 April 2022.
10. Nomination papers submitted electronically must be delivered in accordance with the arrangements set out in this statement.

Electronic delivery statement

  • Informal checks - by email to candidates@flintshire.gov.uk – please enter ‘INFORMAL CHECK – LGE22’ in the subject heading
  • Submitting nominations - by email to nominations@flintshire.gov.uk – please enter ‘FORMAL NOMINATION SUBMISSION – LGE22’ in the subject heading
  • Your nomination paper must be submitted as an attachment, PDF or Word Document would be preferred.
  • You will receive an automated reply when your nomination paper has been delivered. The Returning Officer will send a notice to inform candidates of their decision as to whether or not their nomination is valid. An electronic read receipt from the Returning Officer is not confirmation that the nomination is valid.

Electoral Registration Office Contact Details
County Hall, Mold, CH7 6NR

Telephone Number
01352 70230 

Cyngor Sir y Fflint
Dydd Iau 5 Mai 2022

1. Ethol Cynghorwyr Sir ar gyfer y wardiau etholiadol a nodir gyferbyn.
2. Gellir cael papurau enwebu gan y Swyddog Canlyniadau naill ai o’r swyddfa isod neu’n electroneg drwy ymgeiswyr@siryfflint.gov.uk
3. Gellir danfon papurau enwebu yn bersonol i’r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NR, rhwng 10.00a.m a 4.00pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) o ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn neu’n electronig yn unol â threfniadau a nodir yn y datganiad cyflenwi electroneg isod.
4. Rhaid cyflwyno’r papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau ddim hwyrach na 4.00pm ddydd Mawrth 5 Ebrill 2022
5. Os bydd unrhyw etholiad yn cael ei wrthwynebu, bydd y bleidlais yn cael ei gynnal dydd Iau 5 Mai 2022.
6. Bydd rhaid i geisiadau sydd i’w cynnwys ar y Rhestr o Etholwyr er mwyn pleidleisio yn yr etholiad hwn gyrraedd Swyddfa Cofrestru Etholiadau erbyn 12 hanner nos Iau 14 Ebrill 2022. Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio
7. Rhaid i geisiadau, newidiadau neu ganslo pleidleisiau post newydd neu gyfredol gyrraedd Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00 pm dydd Mawrth 19 Ebrill 2022.
8. Rhaid dychwelyd ffurflenni gais Dirprwy i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00pm ar ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
9. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng yn yr etholiad ar sail analluogrwydd corfforol, oherwydd rhesymau gwaith/ gwasanaeth neu’r angen i gydymffurfio â’r canllaw sy’n berthnasol i coronafeirws, gyrraedd y Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00pm dydd Iau 5 Mai 2022. Rhaid i'r rheswm fod wedi digwydd ar ôl 5.00 pm dydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
10. Mae’n rhaid i bapurau enwebu a gyflwynwyd yn electroneg gael eu danfon yn unol â threfniadau a nodir yn y datganid hwn

Datganiad Cyflawni Electroneg
  • Gwiriadau anffurfiol – dros e-bost at ymgeiswyr@siryfflint.gov.uk – rhowch ‘GWIRIADAU ANFFURFIOL – LGE22’ yn y blwch pennawd
  • Cyflwyno enwebiadau – dros e-bost at enwebiadau@siryfflint.gov.uk – rhowch ‘CYFLWYNIAD ENWEBU FFURFIOL- LGE22’ yn y blwch pennawd.
  • Rhaid i’ch papur enwebu gael ei gyflwyno fel atodiad, a ffafrir ar ffurf PDF neu Ddogfen Word.
  • Byddwch yn cael ateb awtomataidd pan fydd eich papur enwebu wedi cael ei gyflenwi.
Bydd y Swyddog Canlyniadau yn anfon hysbysiad i hysbysu ymgeiswyr o’u penderfyniad os ydy eu henwebiad yn ddilys neu beidio. Nid yw derbynneb darllen electronig gan y Swyddog Canlyniadau yn gadarnhad bod yr enwebiad yn ddilys.

Manylion Cyswllt Swyddfa Cofrestru Etholiadol 
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR

Rhif Ffôn
01352 702300
Electoral Ward

Argoed and New Brighton
Bagillt
Broughton North East
Broughton South
Brynford and Halkyn
Buckley: Bistre East
Buckley: Bistre West
Buckley: Mountain
Buckley: Pentrobin
Caergwrle
Caerwys
Cilcain
Connah's Quay Central
Connah's Quay: Golftyn
Connah's Quay South
Connah's Quay: Wepre
Flint: Castle
Flint: Coleshill and Trelawny
Flint: Oakenholt
Greenfield
Gwernaffield and Gwernymynydd
Hawarden: Aston
Hawarden: Ewloe
Hawarden: Mancot
Higher Kinnerton
Holywell Central
Holywell East
Holywell West
Hope
Leeswood
Llanasa and Trelawnyd
Llanfynydd
Mold: Broncoed
Mold East
Mold South
Mold West
Mostyn
Northop
Pen-y-ffordd
Queensferry and Sealand
Saltney Ferry
Shotton East and Shotton Higher
Shotton West
Treuddyn
Whitford

Number of County Councillors to be elected

2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1

Ward Etholiadol

Argoed a New Brighton
Bagillt
Gogledd-ddwyrain Brychdyn
De Brychdyn
Brynffordd a Helygain
Bwcle: Dwyrain Bistre
Bwcle: Gorllewin Bistre
Bwcle: Mynydd
Bwcle: Pentrobin
Caergwrle
Caerwys
Cilcain
Canol Cei Connah
Cei Connah: Golftyn
De Cei Connah
Cei Connah: Gwepra
Y Fflint: Y Castell
Y Fflint: Cynswllt a Threlawny
Y Fflint: Oakenholt
Maes-glas
Y Waun a Gwernymynydd
Penarlâg: Aston
Penarlâg: Ewloe
Penarlâg: Mancot
Kinnerton Uchaf
Canol Treffynnon
Dwyrain Treffynnon
Gorllewin Treffynnon
Yr Hôb
Coed-llai
Llanasa a Trelawnyd
Llanfynydd
Yr Wyddgrug: Broncoed
Dwyrain yr Wyddgrug
De’r Wyddgrug
Gorllewin yr Wyddgrug
Mostyn
Llaneurgain
Pen-y-ffordd
Queensferry a Sealand
Saltney Ferry
Dwyrain Shotton a Shotton Uchaf
Gorllewin Shotton
Treuddyn
Chwitffordd

Nifer y Cynghorwyr Sir i gael eu hethol

2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1

Neal Cockerton
Returning Officer
Dated: Friday 18 March 2022
Printed and Published by the Returning Officer, Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire. CH7 6NR

Neal Cockerton
Swyddog Canlyniadau
Dyddiedig : Dydd Gwener 18 Mawrth 2022
Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NR