Notice of Election/Hysbysiad o Etholiad

Town and Community Council Elections
Thursday 5 May 2022

1. Elections are to be held for Town and Community Councillors as indicated opposite.
2. Nomination papers may be obtained from the Returning Officer either from the office below or electronically via candidates@flintshire.gov.uk
3. Nomination Papers may be delivered in person to the Returning Officer at County Hall, Mold, Flintshire CH7 6NR, between the hours of 10.00 am and 4.00 pm on any working day (Monday to Friday) from the date of publication of this notice or electronically as per the arrangements set out in the electronic delivery statement below.
4. Nomination papers must be delivered to the Returning Officer no later than 4.00 pm on Tuesday 5 April 2022.
5. If any election is contested, the poll will take place on Thursday 5 May 2022.
6. Applications to be added to the Register of Electors in order to vote at this election must reach the Electoral Registration Office below by 12 midnight on Thursday 14 April 2022. Applications can be made online at www.gov.uk/register-to-vote
7. Applications, amendments or cancellations for new and existing postal votes must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Tuesday 19 April 2022. .
8. Applications to appoint a proxy must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Tuesday 26 April 2022.
9. Applications to vote by emergency proxy at this election on the grounds of physical incapacity, for work/service reasons or the need to comply with guidance relating to coronavirus must reach the Electoral Registration Office below by 5.00 pm on Thursday 5 May 2022. The reason must have occurred after 5.00 pm on Tuesday 26 April 2022.
10. Nomination papers submitted electronically must be delivered in accordance with the arrangements set out in this statement.

Electronic delivery statement

  • Informal checks - by email to candidates@flintshire.gov.uk – please enter ‘INFORMAL CHECK – LGE22’ in the subject heading
  • Submitting nominations - by email to nominations@flintshire.gov.uk – please enter ‘FORMAL NOMINATION SUBMISSION – LGE22’ in the subject heading
  • Your nomination paper must be submitted as an attachment, PDF or Word Document would be preferred.
  • You will receive an automated reply when your nomination paper has been delivered. The Returning Officer will send a notice to inform candidates of their decision as to whether or not their nomination is valid. An electronic read receipt from the Returning Officer is not confirmation that the nomination is valid.
Electoral Registration Office Contact Details
County Hall, Mold, CH7 6NR

Telephone Number
01352 702300

Etholiadau Cyngor Tref a Cymuned
Dydd Iau 5 Mai 2022

1. Cynhelir etholiadau am Gynghorwyr Tref a Cymuned fel y nodir gyferbyn.
2. Gellir cael papurau enwebu gan y Swyddog Canlyniadau naill ai o’r swyddfa isod neu’n electroneg drwy ymgeiswyr@siryfflint.gov.uk
3. Gellir danfon papurau enwebu yn bersonol i’r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Y Sir, yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 6NR, rhwng 10.00a.m a 4.00pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) o ddyddiad cyhoeddi’r hysbysiad hwn neu’n electronig yn unol â threfniadau a nodir yn y datganiad cyflenwi electroneg isod.
4. Rhaid cyflwyno’r papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau ddim hwyrach na 4.00pm ddydd Mawrth, 5 Ebrill 2022
5. Os bydd unrhyw etholiad yn cael ei wrthwynebu, bydd y bleidlais yn cael ei gynnal dydd Iau, 5 Mai 2022.
6. Bydd rhaid i geisiadau sydd i’w cynnwys ar y Rhestr o Etholwyr er mwyn pleidleisio yn yr etholiad hwn gyrraedd Swyddfa Cofrestru Etholiadau erbyn 12 hanner nos Iau, 14 Ebrill 2022. Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio
7. Rhaid i geisiadau, newidiadau neu ganslo pleidleisiau post newydd neu gyfredol gyrraedd Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00 pm dydd Mawrth, 19 Ebrill 2022.
8. Rhaid dychwelyd ffurflenni gais Dirprwy i’r Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00pm ar ddydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
9. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng yn yr etholiad ar sail analluogrwydd corfforol, oherwydd rhesymau gwaith/ gwasanaeth neu’r angen i gydymffurfio â’r canllaw sy’n berthnasol i coronafeirws, gyrraedd y Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5.00pm dydd Iau, 5 Mai 2022. Rhaid i'r rheswm fod wedi digwydd ar ôl 5.00 pm dydd Mawrth 26 Ebrill 2022.
10. Mae’n rhaid i bapurau enwebu a gyflwynwyd yn electroneg gael eu danfon yn unol â threfniadau a nodir yn y datganid hwn

Datganiad Cyflawni Electroneg

  • Gwiriadau anffurfiol – dros e-bost at ymgeiswyr@siryfflint.gov.uk – rhowch ‘GWIRIADAU ANFFURFIOL – LGE22’ yn y blwch pennawd
  • Cyflwyno enwebiadau – dros e-bost at enwebiadau@siryfflint.gov.uk – rhowch ‘CYFLWYNIAD ENWEBU FFURFIOL- LGE22’ yn y blwch pennawd.
  • Rhaid i’ch papur enwebu gael ei gyflwyno fel atodiad, a ffafrir ar ffurf PDF neu Ddogfen Word.
  • Byddwch yn cael ateb awtomataidd pan fydd eich papur enwebu wedi cael ei gyflenwi. Bydd y Swyddog Canlyniadau yn anfon hysbysiad i hysbysu ymgeiswyr o’u penderfyniad os ydy eu henwebiad yn ddilys neu beidio. Nid yw derbynneb darllen electronig gan y Swyddog Canlyniadau yn gadarnhad bod yr enwebiad yn ddilys
Manylion Cyswllt Swyddfa Cofrestru Etholiadol
Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug. CH7 6NR

Rhif Ffôn
01352 702300


Cyngor Tref/Cymuned

Argoed

Bagillt

Broughton and Bretton
Brynford
BuckleyCaerwys
Cilcain

Connah’s QuayFlintGwernaffield and Pantymwyn
Gwernymynydd
Halkyn

Hawarden


Higher Kinnerton
HolywellHope

Leeswood and Pontblyddyn
Llanasa


LlanfynyddMoldMostyn

Nannerch
Nercwys
Northop

Northop Hall
Penyffordd
Queensferry

Saltney

Sealand
Shotton


Trelawynd & Gwaenysgor
Treuddyn
Whitford
Ysceifiog


Ward


Argoed
New Brighton
East
West
North East
South
-
Bistre East
Bistre West
Mountain
Pentrobin
-
Cilcain
Rhydymwyn
Central
Golftyn
South
Wepre
Castle
Coleshill
Oakenholt
Trelawny
Gwernaffield
Pantymwyn
-
Halkyn Mountain
Pentre Halkyn
Aston
Ewloe
Mancot
-
Central
East
Greenfield
West
Caergwrle
Hope
Leeswood
Pontblyddyn
Axton
Ffynnongroyw
Gronant
Cefn y Bedd
Cymau
Ffrith
Pontybodkin
Broncoed
East
South
West
Mostyn
Rhewl Mostyn
-
-
Northop
Sychdyn
-
-
Queensferry
Sandycroft
Mold Junction
Stonebridge
-
East
Higher
West
Gwaenysgor
Trelawnyd
-
-
-

Nifer y Cynghorwyr i gael eu hethol

7
7
7
7
5
9
10
5
5
3
7
11
6
6
5
6
6
3
3
5
3
4
6
6
11
8
5
7
7
7
9
3
3
5
4
6
8
11
2
3
6
5
4
3
3
2
4
4
4
4
8
3
8
9
6
7
11
13
5
7
4
10
13
4
6
4
3
6
11
12
10


Cyngor Tref/Cymuned

Argoed

Bagillt

Brychdyn a Bretton

Brynffordd
BwcleCaerwys
Cilcain

Cei ConnahY FflintY Waun a Pantymwyn
Gwernymynydd
Helygain

Penarlâg


Kinnerton Uchaf
TreffynnonYr Hôb

Coed-llai a Pontblyddyn
Llanasa


LlanfynyddYr WyddgrugMostyn

Nannerch
Nercwys
Llaneurgain

Northop Hall
Pen-y-ffordd
Queensferry

Saltney


Sealand
Shotton


Trelawnyd a Gwaenysgor
Treuddyn
Chwitffordd
Ysceifiog


Ward


Argoed
New Brighton
Dwyrain
Gorllewin
Gogledd Dwyrain
De
-
Dwyrain Bistre
Gorllewin Bistre
Mynydd
Pentrobin
-
Cilcain
Rhydymwyn
Canol
Golftyn
De
Gwepra
Castell
Cwnsyllt
Oakenholt
Trelawny
Y Waun
Pantymwyn
-
Mynydd Helygain
Pentre Helygain
Aston
Ewlo
Mancot
-
Canol
Dwyrain
Maes Glas
Gorllewin
Caergwrle
Yr Hôb
Coed-llai
Pontblyddyn
Acstyn
Ffynnongroyw
Gronant
Cefn y Bedd
Cymau
Ffrith
Pontybotgin
Broncoed
Dwyrain
De
Gorllewin
Mostyn
Rhewl Mostyn
-
-
Llaneurgain
Sychdyn
-
-
Queensferry
Sandycroft
Cyffordd yr Wyddgrug
Stonebridge
-
Dwyrain
Uchaf
Gorllewin
Gwaenysgor
Trelawnyd
-
-
-

Nifer y Cynghorwyr i gael eu hethol

7
7
7
7
5
9
10
5
5
3
7
11
6
6
5
6
6
3
3
5
3
4
6
6
11
8
5
7
7
7
9
3
3
5
4
6
8
11
2
3
6
5
4
3
3
2
4
4
4
4
8
3
8
9
6
7
11
13
5
7
4
10

13
4
6
4
3
6
11
12
10

Neal Cockerton
Returning Officer
Dated: Friday 18 March 2022
Printed and Published by the Returning Officer, Flintshire County Council, County Hall, Mold, Flintshire. CH7 6NR

Neal Cockerton
Swyddog Canlyniadau
Dyddiedig : Dydd Gwener 18 Mawrth 2022
Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir y Fflint, Neuadd Y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6NR