WELSH GOVERNMENT – CONSULTATION ON LOCAL TAXES FOR SECOND HOMES AND SELF-CATERING ACCOMMODATION

Published: 28 September 2021

Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo

Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

Mae copïau o ddogfennau’r ymgynghoriad a’r ffurflen ymateb i’w cael yn:
https://llyw.cymru/trethi-lleol-ar-gyfer-ail-gartrefi-llety-hunanddarpar
Dylid cyflwyno eich sylwadau erbyn 17 Tachwedd 2021.
Gallwch ymateb drwy
− Lenwi'r ffurflen ar-lein
− E-bost: LGFR.Ymgyngoriadau@llyw.cymru
− Post: Is-adran Diwygio Cyllid
Llywodraeth Leol
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
A fyddech cystal ag anfon y neges hon at unrhyw un arall sydd â didd.

A copy of the consultation documents and the response form can be found at:
https://gov.wales/local-taxes-second-homes-and-self-catering-accommodation
Please submit your comments by 17 November 2021.
Ways you can respond
− Complete the online form
− Email: LGFR.Consultations@gov.wales
− Post: Local Government Finance
Reform Division
Cathays Park
Cardiff
CF10 3NQ
Please forward to any other interested parties.